Kişisel Verilerin Korunması

TANIMLAR

 

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

VERİ SORUMLUSU: ADNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’.

 

Kişisel Veriler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye/çalışana ilişkin özlük dosyasında yer alanlar da dahil olmak üzere kimlik, adres, telefon, mail, kimlik no, ehliyet no, pasaport no vs. her türlü bilgi.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kişinin /çalışanın ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri vs. her türlü bilgi.

 

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı KVKK uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. ADNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

 1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

ADNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ tarafından veri sorumlusu sıfatı ile KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil uygulamalar, santral, çağrı merkezi, güvenlik/danışma ofisleri kapsamındaki ticari alanlar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmet sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, ADNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir. Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz formlar,

 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile resmi ya da özel kurum veya kuruluşlarca gönderilen tebligatlar, kıymetli evraka ilişkin bildirim ve/veya belgeler ile bu belirtilenler yerine geçebilecek türdeki tüm yazılı ve görsel bildirimler,
 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
 • Çalışanlarımız, müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Yerel, ulusal ya da uluslararası ölçekte etkin olan sosyal medya kanalları, muhtelif arama motorları ( misal Google, Yandex ) vb sanal mecraların kullanımı,
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer tüm sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
 • ADNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nezdindeki tüm fabrika ve şubelerimizdeki veriler,

 

 1. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

ADNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, veri sorumlusu sıfatı ile santralimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, güvenlik/danışma ofislerimize ait iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde ADNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle yahut iştirak veya bağlı ortaklıkları ya da bilgi ve/veya belge ibrazı hususunda kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. ADNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’. müşterilerinin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, onayınız halinde ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, ADNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

ADNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iştiraklerimiz, bağlı ortaklıklarımız, iş bağlantılarımız ve paydaşlarımız dahilinde kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan karasal ya da bulut yapılı fiziki veyahut sanal sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme ve profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

ADNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 

 • ADNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
 • İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
 • ADNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinin birer kopyasını edinme.

 

 

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Ünvan : ADNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

E-mail adresi:

Posta adresi: İstiklal Mah. Ünbay Cad. İş Merk. Serdivan Cad. Serdivan/SAKARYA

Telefon:

Kurumsal hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için